منوی دسته بندی

حذف پسوند یا پیشوند نام خانوادگی


خدمات حقوقی:
با تخفیف برای اعضای نظام پزشکی و اعضای نظام مهندسی
1 حقوقی
2 کیفری
3 خانواده
4 چک
5 دیوان عدالت اداری
6 حذف پسوند یا پیشوند نام خانوادگی

با مبلغ 7 میلیون تومان

7 تغییر نام
8 تغییر نام خانوادگی
در استان تهران و البرز

 

 

تماس با ما

 

 


تخفیف خدمات حقوقی برای اعضای محترم نظام پزشکی

سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی

دانلود قوانین پزشکی و پیراپزشکی – PDF